Copy Trade

Ngày 16 tháng 9 năm 2022

Hệ thống CopyTrade là hệ thống hỗ trợ đầu tư theo chuyên gia, đầu tư dạng ủy thác. Cho phép nhà đầu tư F0 có thể theo dõi, đầu tư cùng lúc với nhiều chuyên gia với từng khẩu vị rủi ro khác nhau, để thực hiện hóa hiệu quả đầu tư chứng khoán

Hệ thống bao gồm các chức năng chính:

 - Nhà đầu tư tài ba có thể đăng ký để trở thành các chuyên gia (Leaders), để hỗ trợ nhà đầu tư F0 (ủy thác) tự động giao dịch theo mình và sẽ được hưởng phí từ lợi nhuận của các nhà đầu tư ủy thác

 - Hệ thống có chức năng đánh giá, xếp hạng chuyên gia, thống kê tình hình ủy thác với tỷ suất sinh lời trong từng khoảng thời gian

- Hệ thống tự động dừng vài trò chuyên gia nếu hiệu quả đầu tư của chuyên gia không đạt yêu cầu để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư F0

 - Nhà đầu tư F0 có thể theo dõi, lựa chọn và đầu tư theo chuyên gia mà mình lựa chọn theo từng thời điểm với từng khẩu vị danh mục, khẩu vị rủi ro khác nhau

 - Hệ thống tự động thống kê, phân tích hiệu quả đầu tư của Leader và Copier theo từng giai đoạn

 - Nhà đầu tư có thể dừng đầu tư theo chuyên gia nếu hiệu quả đầu tư không như mong đợi và có thể chuyển sang đầu tư theo chuyên gia khác