Hệ thống tạo lập chứng quyền

Hệ thống tạo lập chứng quyền là hệ thống đẩy lệnh tự động đinh kỳ, nhằm đáp ứng các yêu cầu:

- Đảm bảo tuân thủ các quy tắc của cơ quan quản lý đối với các tổ chức phát hành chứng quyền

- Xử lý kịp thời số lượng lệnh lớn với độ chính xác cả về giá, khối lượng và thời gian

- Có thể tùy chỉnh theo diễn biến của thị trường để giảm thiểu rủi ro thua lỗ

Hệ thống tự động tính toán realtime chứng khoán cơ sở (CKCS) cần nắm giữ, tự động đặt lệnh mua bán CKCS để đảm bảo khả năng thanh toán đáo hạn chứng quyền

Hệ thống hỗ trợ các loại lệnh tự động:

- Lệnh kê

- Lệnh tuân thủ

- Lệnh Hedging

Hệ thống cho phép tùy chọn nhiều công thức tính giá :

- Công thức Black Scholes

- Công thức Offset

- Giá thị trường

Hình ảnh sản phẩm: