Hệ thống ICS

Hệ thống ICS là hệ thống phần mềm quản lý và giao dịch dành cho tổ chức. Cho phép đặt lệnh với số lượng lớn, hỗ trợ cài đặt nhiều loại lệnh:

Lệnh POV (Percentage of Volume) - Phần trăm khối lượng giao dịch:

- POV là loại lệnh thực hiện theo chiến thuật: Giao dịch theo phần trăm nhất định của tài khoản. Giao dịch các khối lượng nhỏ và thường xuyên, phản ứng tốt trước các biến động khối lượng mạnh

- Tại mỗi thời điểm nhận được tín hiệu thị trường nếu thoả mãn điều kiện giá giới hạn yêu cầu, hệ thống thực hiện tự chia nhỏ lệnh đẩy vào thị trường để đảm bảo:

- Khối lượng thực hiện của lệnh theo %inline khối lượng khớp của thị trường

- Khối lượng lệnh treo chờ của lệnh theo %inline khối lượng chờ tại mỗi bước giá (3 bước giá tốt nhất) trên thị trường

Lệnh Pro data/ Pro rated:

- Pro data/ Pro rated là loại lệnh thực hiện theo chiến thuật lệnh POV trên 1 nhóm lệnh

- %inline thực hiện sẽ được phân bổ cho các lệnh trong nhóm theo tỷ trọng khối lượng của từng lệnh

Lệnh Hunt (min fill by vols or value):

- Lệnh Hunt là loại lệnh thực hiện theo chiến thuật lệnh POV khi thoả mãn điều kiện khối lượng tối thiểu.

- Lệnh Hunt được kích hoạt khi tổng khối lượng chờ (chào mua/ chào bán) đối ứng thoả mãn (vượt hoặc bằng) mức khối lượng tối thiểu yêu cầu

Lệnh ICE:

- Lệnh ICE là loại lệnh thực hiện theo chiến thuật luôn treo lệnh tại 1 mức giá limit yêu cầu với khối lượng cố định (khối lượng ice)

- Khi lệnh khớp toàn bộ hoặc khớp 1 phần hệ thống tự động thực hiện bổ sung khối lượng chờ đảm bảo luôn có khối lượng ice treo trên thị trường

Lệnh TWAP (Time Weighted Average Price) - Trung bình giá theo thời gian;

- Lệnh TWAP là loại lệnh thực hiện theo chiến thuật: Thực hiện các giao dịch theo khoảng thời gian bằng nhau

- Lệnh được kích hoạt khi giá thị trường thoả mãn điều kiện về giá giới hạn quy định

- Khối lượng cần thực hiện được chia đều (khối lượng yêu cầu) trong các khoảng thời gian bằng nhau (khấc thời gian)