Core chứng khoán OTC

Ngày 16 tháng 9 năm 2022

Hệ thống các ứng dụng quản lý và giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (OTC), bao gồm các ứng dụng: Quản lý Sổ cổ đông, Quản lý và giao dịch quỹ mở, Repo chứng khoán  và IPO chứng khoán

Quản lý sổ cổ đông: thông tin tổ chức phát hành; danh sách cổ đông; thực hiện chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ phiếu, cổ phiếu thưởng), mua phát hành thêm; in sổ, tách sổ; chuyển nhượng cổ phiếu...

Quản lý và giao dịch quỹ mở: thông tin Quỹ mở; đăng ký giao dịch quỹ mở; khớp lệnh và thanh toán; quản lý hợp đồng SIP...

Repo chứng khoán: quản lý danh mục chứng khoán Repo; quản lý lãi suất Repo; quản lý hợp đồng Repo; gia hạn hợp đồng repo; tất toán hợp đồng repo; bán chứng khoán repo; bán chứng khoán lên sàn....

IPO chứng khoán: quản lý thông tin đấu giá; đăng ký tham gia đấu giá; đặt mua đấu giá; nộp cọc đấu giá; nộp tiền, hoàn cọc